ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BEEZTEES / VAN RIEL DISTRIPET WAALWIJK B.V. gevestigd te Waalwijk, ingeschreven en gedeponeerd in handelsregister onder nummer 18117312.

ARTICLE 1: PASSPORTABILITY AND DEFINITIONS

1. the onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle en huidige en toekomstige tussen Beeztees en koper geldende rechtsbetrekkingen uit overeenkomst of uit anderen hoofde, waaronder leveringen en het geven van adviezen.

2. the operator's expectations shall be assessed, and the parties shall be informed thereof in writing. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid tussen de gehanteerde voorwaarden, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ontbinding en opschorting is gedeeltelijke ontbinding/opschorting daaronder begrepen.

3. if one or more items from this list are missing or have been sold, the remaining items will be fully refunded.

4. beeztees vermeldt deze voorwaarden op de achterzijde van de faktuur. If Beeztees has already sold more than one product to a buyer, this is the result of an excellent commercial relationship, which means that these products will not be sold to new buyers until they are sold.

ARTICLE 2: PRIJS, OFFERTES EN AANBIEDINGEN

1. all aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. de prijs is gebaseerd op de tijdens het moment van het sluiten van de overeenkomst bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten lasten, vrachten etc.. Prijsopgaven zijn exclusief omzetbelasting en eventuelluele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. If after the receipt of an order and prior to the date of delivery, one of these additional payments have been made, Beeztees is entitled to charge the price as agreed.

3. Beeztees shall have the right to accept an offer made by the customer up to and including the first working day after receipt. Beeztees shall not be bound by any prices that are mentioned in price quotations and advertisements if Beeztees does not accept prices in an offer made by the customer. In dat geval gelden deze uitsluitend voor de uit de aanbieding blijkende termijn, respectievelijk tot ten hoogste 30 dagen na deze datum van de aanbieding, onverminderd het recht om evidente fouten (verschrijvingen etc.) te corrigeren.

4. an order from a customer, without there being a corresponding order confirmation, can never be bound by Beeztees.

5. Beeztees kan niet worden gebonden aan orders welke door de vertegenwoordiger worden genoteerd. Zij heeft het recht deze eenzijdig aan te passen.

6. if no offer or offer of freight is made, the fact shall be deemed to be an order.

7. if Beeztees binds the overexposure due to a recognizable contract with the buyer, or if the overexposure on our front door is confirmed by the right holder, then this binding shall always have a lasting effect. Beeztees heeft in dat geval tevens het recht om alle tussen Beeztees en koper lopende overeenkomsten te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten.

8. getoonde of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen etc. zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts als aanduiding, waaraan de koper geen rechten kan ontlenen. Deze zullen aan Beeztees worden geretourneerd. Small-scale changes can only lead to a complaint.

ARTICLE 3: LEVERING EN LEVERTIJD

1. otherwise delivery is made to the (delivery) address given by the supplier. De koper is verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de zaak c.q. de aangeboden prestatie zodra deze aan hem wordt afgeleverd, c.q. aangeboden. Op het moment van levering gaat het risico over op de koper.

2. the terms of delivery are not binding, unless expressly agreed otherwise. In the event of non-delivery, Beeztees shall therefore be notified in writing, after which Beeztees shall be entitled to a new term in consultation with the customer.

3. the delivery deadline can be extended by Beeztees, without Beeztees being liable for damages, by means of a written notification within the next four weeks. The customer shall also have the right to notify Beeztees in writing that the non-execution within the term specified by Beeztees is extremely disadvantageous for him. Partijen hebben dan het recht om de overeenkomst ontbinden.

4. Beeztees heeft het recht om de te leveren zaken in delen uit te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen c.q. binnen de op grond van de in artikel 3.3 verlengde termijn.

5 Leveringen divorced overeenkomstig de Incoterms 2010.

6. If the customer in the group does not terminate the contract within one month after the expiry of the agreed term, Beeztees shall have the right to terminate the contract at any time, to offer all further goods - if not under the terms of the contract - or to bind and hold the supplier liable for damages.

ARTICLE 4: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. all deliveries divorced onder eigendomsvoorbehoud van Beeztees.

2. the ownership of the goods delivered by Beeztees is firstly up to the operator, and then all the front parts - which are fully paid for due to the lack of technical knowledge of the operator.

3. the predetermined own time does not go over to the operator while Beeztees is at a distance from any front on it.

4. the company makes Beeztees aware of the fact that, if one of the parties holds the shares for the company, it must inform the other party that it holds the shares for Beeztees. If Beeztees wishes to do so, it must return them to Beeztees immediately.

5. the customer may not sell the goods falling under the customer's own liability or allow them to be used in any other way for the purpose of paying for other goods than those of Beeztees. If the customer violates this prohibition, he is entitled to 25% of the purchase price less Beeztee's right to compensation.

ARTICLE 5: BETALING

1. if otherwise agreed, payment must be made within one day of the date of delivery. Beeztees heeft het recht om een (gedeeltelijke) vooruitbetaling te vragen van koper.

(2) The operator may not have any right of sale or delivery.

3. zodra de betaaltermijm is verstreken raakt koper, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervalddatum over het eindbedrag van de factuur een rente verschuldigd naar rato van de wettelijke rente vermeerderd met 2% per maand tot de voldoening. As plaats van betaling geldt steeds het kantoor te Waalwijk. Geschillen met betrekking tot de levering / kwaliteit laten steeds de betalingsverplichting van de koper onverlet.

4. if Beeztees makes a direct claim during the performance of the contract due to reduced creditworthiness of the customer, Beeztees shall have the right to demand from the customer that he pays (extra) security for his invoice and/of his contingent payment for future deliveries. If the customer fails to comply with Beeztees' request, Beeztees may suspend the payment or suspend the fulfillment of the obligations until integral payment has been made and/if any such customer is indebted to Beeztees in any way.

5 De koper is indebted to Beeztees all buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten indien en zodra hij een door hem opeisbaar verschuldigde som ondanks aanmaning niet voldoet en Beeztees de vordering aan derde ter incasso geeft. If Beeztees complies with the statutory regulations, a repair or replacement of the front cover is not necessary. In addition, the operator is liable for the costs associated with an eventual claim.

6. payments shall first be made to the debtors in respect of which Beeztees cannot make the payment referred to in Article 6. In addition, the amounts shall first be applied to any costs owed, then to any pension owed and finally to any other claims.

ARTICLE 6: OVERPOWER

1. overriding power on the part of Beeztees has the effect that Beeztees - according to its own laws - may not fulfill its contractual obligations and may terminate the contract for the goods that have not been delivered or may terminate the contract thereafter, without Beeztees being obliged to pay damages to the customer.

2. As overpower are ondermeer beschouwd staking en/of ziekte van onze werknememers, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van onze leveranciers, vervoerders or andere derden zijn betrokken bij de overeenkomst, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, accidents and / or mobilization, disturbing measures of any kind, fire and other incidents in the company, one or other of the circumstances (other) than the circumstances of the accident report cannot be demanded by Beeztees.

3. if one or more of the above-mentioned circumstances arise, Beeztees undertakes to place itself in charge of them and to inform the customer how long the situation is to be monitored and what consequences Beeztees will take.

ARTICLE 7: AANSPRAKELIJKHEID

1. Beeztees is not liable for direct or indirect damage from whatever source, in whatever country, to the goods or services supplied by Beeztees, including but not limited to damage to goods, damage to property, (im)material damage, loss of profit. This also applies to products delivered by companies, in whichever country.

2. Ieder aansprakelijkheid van Beeztees gaat teniet indien en zodra de geleverde zaken niet worden gebruikt conform verschafte gebruiksaanwijzingen, met inachtneming van de van overheidswege voorgeschreven en/of de volgens verkeersopvattingen geldende normen, door ondeskundige bewaring door koper, door foutieve advisering door koper, en vast staat dat dit nalaten invloed heeft gehad op het ontstaan van de schade.

3. if Beeztees recognizes a shortcoming or if it occurs in spite of the provisions of the previous paragraph, Beeztees shall have the right to inform the customer that Beeztees shall be free of charge for the purpose of delivering the defective goods.q. the delivery of the unbroken overgrowth, where the overgrowth is still on the correct value, and the customer has no right to claim damages.

4. if it appears that Beeztees is liable for damages and Beeztees is not liable for the damages set out in these terms and conditions, this obligation to pay damages shall be limited to the maximum amount of the price paid. In het geval ander nadeel wordt geleden, dan beperkt de aansprakelijkheid zich tot dat bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering tot uitkering komt.

ARTICLE 8: WARRANTY, GUARANTEE AND COMPLAINT

1. the delivered goods shall be inspected by the customer directly after receipt for quality, quality and condition of the packaging. If the customer wishes to make a complaint about this, he must notify Beeztees within 3 days.

2. if it is a matter of deliveries that could not in any way be made within the terms mentioned in the previous paragraph, then the customer must submit a claim to Beeztees within 3 working days of the date on which he made the delivery or had the opportunity to make the delivery. Deze regel geldt ook indien aan de zaak een eigenschap ontbreekt die deze volgens Beeztees bezit or indien de afwijking betrekking heeft op feiten die Beeztees kent o behoort te kennen, doch niet aan koper heegedeeld heeft medegedeeld.

3. claims that have been filed in accordance with the terms mentioned in this article shall not be treated by Beeztees. Koper heeft in dat geval geen enkele vordering op Beeztees. If Beeztees does take such a complaint into consideration, the suggestions, if they have been made in a different way, will be treated as a complaint without any liability.

4. even if it is still registered, the operator is obliged to return the goods in the name of the customer. If the customer wishes to return them, this can be done immediately after written notification by Beeztees.

5. if any claim is made within the rights and Beeztees has performed work within the scope thereof, Beeztees shall have the right to claim one or other of the prices normally paid to Beeztees.

6. Beeztees staat in voor de kwaliteit van de door haar op de markt gebrachte artikelen. Beeztees shall provide a warranty on the products for a period of 3 months after delivery, in the event of the sale of these products. If the products are used by unauthorized persons, the warranty expires. Beeztees provides a limited warranty if the company has fulfilled all its (financial) obligations.

ARTICLE 9: ADVIEZEN EN DIENSTEN

1. Beeztees aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door Beeztees gegeven adviezen. Deze worden geheel vrijblijvend en kosteloos gegeven. Also not as these are given by the other parties that Beeztees represents.

2. items such as the catalog, website, prices, photos and other services provided by the Beeztees company are the sole (intellectual) property of Beeztees. These may be used solely by the Operator and may not be disclosed, sold, sold, rented, made available or disclosed to third parties without the consent of Beeztees. Zodra Beeztees daartoe aanleiding ziet, kan zij koper verplichten tot het teruggeven of verwijderen van deze zaken.

ARTICLE 10: ONTBINDING

1. Beeztees shall be entitled, without any liability to the customer, to settle the invoice and all other outstanding invoices if the customer is in default of payment, in default of payment or in default of payment. De openstaande vorderingen zijn dan terstond opeisbaar.

ARTICLE 11: OVERIGE BEPALINGEN

1. on all overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopgedrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. all the events that take place between the Beeztees and the Neither Party will reduce the average attendance of the Cantonal Court of Breda.

3. beeztees is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze gewijzigde voorwaarden zullen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en worden tevens afgedruktrukt op de achterzijde van de faktuur.